• Home
  • Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – realizacji Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”, jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 267–21-15, e-mail: um@um.ostrowiec.pl – zwany dalej „Administratorem”.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub iod@um.ostrowiec.pl  bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania, przez Administratora, zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na promocji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a określonego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr LXXIV/156/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”.
  4. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług oferowanych w ramach programu „OstraKarta”, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji w Programie „OstrejKarty”. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości rejestracji w powyższym Programie oraz korzystania z oferty tego Programu.