• Home
 • Jak zostać partnerem

Jak zostać partnerem

Zostań Partnerem Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”.
Niezależnie czy zarządzasz ogromną korporacją, a może małym rodzinnym biznesem możesz stać się Partnerem Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”. Wystarczy, że oferujesz usługi lub atrakcje dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Już dziś zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, niezależnie od branży i wielkości do Programu. Naszą współpracę opieramy na zasadach dobrowolności i partnerstwa. Wystarczy, że zapewnisz ostrowczanom zniżki/rabaty/upusty lub preferencyjny dostęp do swoich towarów/usług i posiadasz urządzenie mobilne z systemem Android / IOS, kartą SIM oraz dostępem do Internetu lub komputer z dostępem do internetu.

Dlaczego warto zostać Partnerem Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”?
 • Pomożemy Ci zwiększyć rozpoznawalność Twojej firmy i oferty.
 • Twoją ofertę zamieścimy m.in. na stronie internetowej.
 • Wspólnie będziemy promować Twoją firmę.
 • Zintegrujesz się z lokalną społecznością.
 • Wspólnie będziemy wspierać ostrowczan.
 • Pokażesz, że Ty i Twoja firma jesteście społecznie odpowiedzialni.
Co zrobić, aby zostać Partnerem Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”?
 • Wypełnij formularz o przystąpienie jako Partner do Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” w formie formularza online (dostępny poniżej).
 • Zaproponuj ofertę dla beneficjentów Programu i poczekaj na nasz kontakt. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.
Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania? – skontaktuj się z nami -  partner@um.ostrowiec.pl lub telefonicznie  41 267 21 30 - poniedziałek- piątek  w godz. 7.30. - 15.30


DO POBRANIA: wzór porozumienia
Klauzula informacyjna RODO dla Partnera Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”, jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 267–21-15, e-mail: um@um.ostrowiec.pl – zwany dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub iod@um.ostrowiec.pl  bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania, przez Administratora, zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na promocji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a określonego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr LXXIV/156/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”.
 4. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług oferowanych w ramach programu „OstraKarta”, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Partnera w programie Ostrowieckiej Karty Mieszkańca „OstrejKarty”. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości udziału w powyższym Programie oraz korzystania z oferty tego Programu.
 

Formularz zgłoszenia przedsiębiorcy